REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

JUBILEUSZU 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ MYŚLENICKIEJ (1969-2019)

 

I. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu na opracowanie projektu logo Jubileuszu 50-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Myślenickiej jest Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach.

 

II. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu – logo dla Obchodów Złotego Jubileuszu Koronacji Obrazu naszej Myślenickiej Pani.
 2. Celem konkursu jest też aktywne włączenie się parafian do przygotowania tych uroczystości.
 3. Logo wykorzystywane będzie przez Biuro Obchodów Złotego Jubileuszu, jak też Parafię NNMP w Myślenicach do celów identyfikacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych i popularyzatorskich.
 4. Projekt logo powinien być przystosowany do różnorodnego wykorzystania: w materiałach promocyjnych, na papierze firmowym i innych materiałach poligraficznych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, wydawnictwach, grafice internetowej, banerach, przy wszelkich wydarzeniach związanych z Obchodami Złotego Jubileuszu, w różnych formach i rozmiarach.
 5. Konkurs trwa do 12 sierpnia 2018 r.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych z naszej Parafii, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie.
 2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 2 projekty.
 3. Projekty konkursowe mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie
 4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Parafii NNMP w Myślenicach.
 6. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane do prac w Biurze Obchodów Złotego Jubileuszu, ani ich najbliżsi, a także zaangażowani do prac w Komisji Konkursowej.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: pisma, ulotki, Internet.
 2. Projekt należy zaprezentować w formie papierowej i elektronicznej.
 3. Projekty na logo mogą być wykonane w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, szkic) z użyciem dowolnej ilości kolorów i znaków.
 4. Wersja papierowa projektu powinna być zaprezentowana na sztywnej planszy w formacie A4.
 5. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na płycie CD/DVD lub pendrive w formacie PDF.
 6. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
  • być czytelne i łatwe do zapamiętania
  • być łatwo identyfikowane z Obrazem MB Myślenickiej i 50-tą rocznicą koronacji
   (1969-2019), a także z naszą Parafią NNMP.
  • składać się:
   • tylko z logotypu (stylizacji literowej i cyfrowej)
   • tylko z elementu graficznego będącego symbolem
   • lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
 7. Prace należy składać podając:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • nr telefonu
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r
   o ochronie danych osobowych (Dz,U. z 2014 r, poz. 1182 ze zmianami) w celach
   prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy ogłoszenia wyników konkursu.

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 11 sierpnia 2018 r bezpośrednio w Kancelarii Parafialnej
  w godzinach urzędowania.
 2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu
  nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. zgodność projektu z danymi 50-rocznicy Koronacji Obrazu Pani Myślenickiej i Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach
 2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania
 3. czytelność i funkcjonalność projektu
 4. estetyka wykonania projektu.

 

VII. Ocena prac konkursowych

Prace będą ocenione i wybrane przez Komisję konkursową powołaną przez Księdza Proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach Zdzisława Balona.
Osoby powołane w skład Komisji Konkursowej nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych.

 

VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Parafii.