KIK – HISTORIA

W dniu 29 marca 1981 r. odbyło się w lokalu przy ul. ks. Piotra Skargi 4 w Myślenicach zebranie założycielskie Klubu Inteligencji Katolickiej, w którym wzięło udział 21 osób:

Emil Biela + Helena Konopka

Teresa Biela + Maria Nieboj

+ Piotr Chęciński + Hubert Nieboj

+ Adam Czajka Barbara Perek

Anna Gieroń-Czajkowa + Franciszek Perek

Maria Chudzikiewicz Ewa Pietrzyk

Ks. dr Stanisław Dobrzanowski Krzysztof -Pietrzyk

+ Władysław Gawron + Bolesław Polończyk

Dorota Głąbik + Maria Polończyk

+ Anna Hoffmanowa Anna Sokołowska-Łątka

Maciej Kłeczek

PIERWSZY ZARZĄD KLUBU, ukonstytuowany 15 IX 1981 r,:

Krzysztof Pietrzyk – prezes

Zbigniew Papierz – I wiceprezes

Anna Hoffman – II wiceprezes

Bolesław Stożek – sekretarz

Mieczysław Piątek – skarbnik

Barbara Perek – członek Zarządu

ks. dr Stanisław Dobrzanowski – kapelan Klubu

KALENDARIUM:

29.03.1981 – zebranie grona założycielskiego.

25.05.1981 – wpisanie do rejestru stowarzyszeń UMiG w Myślenicach.

15.09.1981 – pierwsze Walne zebranie.

08.12.1981 – uroczysta inauguracja działalności KIK-u w Myślenicach. Msza Św. z udziałem biskupa
Stanisława Smoleńskiego.

15.12.1981 – zawieszenie działalności decyzją Prezydenta Miasta Krakowa po wprowadzeniu stanu
wojennego.

1982 – kolportaż „Tygodnika powszechnego”, dyżury piątkowe oraz niedzielne w sali
katechetycznej domu parafialnego.

06.06.1983 – wznowienie oficjalnej działalności Klubu.

27.06.1983 – pierwsze otwarte zebranie członków Klubu i jego sympatyków w Domu Rzemiosła.

1985 – zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Kapliczka, rzeźba, krzyż
przydrożny Ziemi Myślenickiej”.

1986 – wystawa pokonkursowa. Zwycięzca Zbigniew Papierz.

20-27.10. 1987 – Pierwszy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

25.09.1988 – powstaje Wspólnota Królowej Pokoju (na wzór wspólnoty z Medjugorie), która bierze
udział we wspólnej modlitwie różańcowej i doskonaleniu swego życia. Różaniec
odmawiany jest każdego 25 dnia miesiąca.

1989 – włączenie się KIK-u do kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. Udział w pracach Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność”.

20.04.1989 – powołanie Biura Wyborczego przy MKO”S” z siedzibą w lokalu KIK-u. Przygotowanie
spotkań przedwyborczych (Krzysztof Kozłowski, Jan Rokita).

14.06.1989 – zorganizowanie spotkań przedwyborczych z Józefą Hennelową, Janem Rokitą,
Krzysztofem Kozłowskim.

1989 – z gościny Klubu korzystały: Komitet Obywatelski Ziemi Myślenickiej (powstał 14.06.1989),
Redakcja „Gazety Lokalnej” (pierwszy nr 11.11.1989).

10.04.1990 – z połączenia KO Ziemi Myślenickiej, MKK NSZZ, NSZZ RI i KIK-u powstał Komitet
Obywatelski „S”, który opracował program wyborczy; przeprowadził kampanię wyborczą
do Rady Miejskiej (27.05.1990); sześciu członków KIK-u uzyskało mandat radnego.

27.06.1990 – rezygnacja Krzysztofa Pietrzyka z funkcji prezesa Klubu z powodu pełnienia obowiązków
w Radzie Miejskiej. Nowym prezesem został Bolesław Stożek.

1991 – dziesięciolecie Klubu.

09.11.1991 – uroczysta msza św. w kościele św. Jakuba pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa
Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego. Pierwszy myślenicki Festiwal Pieśni Chóralnej
zorganizowany z inicjatywy Klubu.

10.1991 – powstanie sklepu KIK z dewocjonaliami i prasą katolicką.

03. 1992 – z inicjatywy Sekcji Pedagogicznej w każdą sobotę po mszy św. wieczornej w lokalu KIK-u
odmawiany jest różaniec w intencji pokoju w Jugosławii, a od listopada 1999 w intencji
Ojczyzny i pokoju na świecie.

15.06.1992 – otwarcie wypożyczalni kaset wideo o treści religijnej.

10.10.1992-1995 – Zespół Synodalny. Spotkania przygotowywane przez członków Klubu w każdą

trzecią środę miesiąca. Kierownictwo duchowe sprawował ks. bp. Jan Szkodoń.

09.1995 – Drugi Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, który odtąd odbywa się corocznie.

24.02.1997 – włączenie się Klubu w działalność Terenowego Oddziału AWS w Myślenicach celem
integracji środowisk prawicowych, chrześcijańskich i solidarnościowych.

1997 – włączenie się do pomocy ludziom dotkniętym powodzią.

1998 – udział w kampanii wyborczej w czasie wyborów samorządowych (11.10.1998).

1999 – obchody 30. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Myślenickiej.

26-27. 11.1999 – nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Parafii NNMP.

2000 – obchody Wielkiego Jubileuszu.