Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach

Miesięczne archiwum dla Listopad, 2015

List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Drodzy Siostry i Bracia!

W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn 7,14). Proroctwo to spełniło się w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest „Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).

 1. Chrzest Polski

Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach chrztu Mieszka, możemy mówić o „narodzie ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie Polski (por. Prymas Stefan Wyszyński, „Na Wielkanoc Roku Tysiąclecia Chrztu Polski”, Gniezno 1966).

Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się z mocą na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje Chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od rodziny po naród, a nawet po wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa.

 1. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

W Wigilię Paschalną 966 roku, kiedy władca Polan stanął przed chrzcielnicą, zaśpiewano ten wyjątkowy, starożytny hymn: „Weselcie się już, zastępy aniołów w niebie, weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem […], poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!” („Exultet”).

I odtąd – każdego roku w Wigilię Paschalną – Kościół w Polsce śpiewa ten hymn tuż przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych; przepiękny hymn, przepełniony radością z dzieła zbawienia, skupiony na Chrystusie, który wyzwala nas ku miłości do Boga i ludzi.

W chwili chrztu świętego każdej i każdego z nas to zbawcze wydarzenie staje się przełomowym momentem naszej osobistej duchowej biografii. Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą do życia w Trójcy Świętej. Jest to nie tylko zanurzenie w poświęconej wodzie, ale prawdziwe zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Pana, w Jego zwycięstwie nad złem. To prawdziwe źródło życia wiecznego dla nas.

Pełne wiary spojrzenie na to przełomowe w dziejach naszego narodu wydarzenie sprawia, że przeżycie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski nie ogranicza się do rozważania zagadnień o charakterze społecznym, kulturowym czy narodowym. Są to z pewnością kwestie ważne, ale to przecież nie te pytania usłyszał Mieszko I, gdy stanął przy chrzcielnicy. Najpierw zapytano go o to, czy wyrzeka się szatana i jego próżnej chwały. Następnie, czy wierzy w Boga Ojca Wszechmogącego, w Jego Jedynego Syna – Jezusa Chrystusa, wcielonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w Ducha Świętego, w święty, katolicki i apostolski Kościół, w społeczność świętych i w zmartwychwstanie ciała. Na wszystkie te pytania Mieszko odpowiedział: „Wierzę!”. To samo wyznanie wiary powtarzamy i my 1050 lat później.

 1. Millennium Chrztu Polski

Obchodzić Jubileusz Chrztu Polski to świadczyć własnym życiem o Chrystusie. Takie odważne świadectwo w niełatwych czasach PRL-u złożyli katolicy w 1966 roku, w czasie obchodów milenijnych. Pomogła w tym dziewięcioletnia Wielka Nowenna, czyli program duszpasterski opracowany przez Sługę Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej główne hasło rozbrzmiewa po dziś dzień w naszych uszach: „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”.

Ogromna praca duchowa, towarzysząca Millennium Chrztu, zakończyła się uroczystościami na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku. W tym dniu zawierzono Matce Bożej nasz naród na kolejne 1000 lat. Bez tamtego Millennium trudno sobie wyobrazić następne ćwierć wieku polskiej historii: pontyfikat św. Jana Pawła II, wielki ruch „Solidarność” oraz odzyskaną w 1989 roku wolność.

Po pięćdziesięciu latach pasterze Kościoła wraz ze zgromadzonymi wiernymi ponowią ten akt na Jasnej Górze 3 maja 2016 roku, zawierzając Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami naszej duchowej Matce i Królowej.

 1. Wyzwanie ekumeniczne

Chrzest jest wydarzeniem, którego nie da się zamknąć tylko w kontekście Kocioła katolickiego. Św. Paweł pisze, że „[…] w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno Ciało” (por. 1 Kor 12,13), tworząc jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

Dlatego chrzest czyni chrześcijan, niezależnie od istniejących między nimi podziałów, członkami jednego Ciała Chrystusowego. Tworzy jedność, która nie sprowadza się wyłącznie do obojętnej tolerancji i wzajemnej wiedzy o sobie, lecz spełnia się w wymianie duchowych darów.

Dziękujemy Bogu za przyjętą na początku 2000 roku przez Kościół Katolicki i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej „Deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu jako sakramentu jedności”. Jest ona bezprecedensowa w wymiarze Europy i świata, inspiruje do podejmowania następnych kroków zmierzających do zjednoczenia chrześcijan. Jedność Kościoła jest wolą Chrystusa. Mnożenie podziałów czy choćby obojętność wobec nich, jest ciężkim grzechem i antyświadectwem, które pomnaża zgorszenie. Polska przyjęła chrzest w czasie, gdy Kościół w dużej mierze był jeszcze niepodzielony na prawosławie (1054 rok) i kościoły protestanckie (1517 rok). Czy Jezus Chrystus nie wzywa nas do tego, byśmy chcieli nie tylko przeżyć, ale – w takiej mierze, w jakiej to jest możliwe – również przygotować wspólny obchód 1050-lecia tamtego wydarzenia? Czy możemy śpiewać Bogu radosne Te Deum za wydarzenie chrztu inaczej, niż w postawie głębokiego pojednania?

 1. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Przeżywane przez nas uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski łączą się w rozpoczynającym się roku liturgicznym z jeszcze jedną okolicznością. Jest nią Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozumiany jako objawienie się czynnej wiary, potwierdzonej na chrzcie świętym. „W tym Roku Świętym – pisze papież Franciszek – będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny. […] Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Niech nasze ręce ścisną ich ręce, przygarnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która często króluje w sposób władczy, aby ukryć hipokryzję i egoizm” (Bulla „Misericordiae vultus” 11.04.2015).

Ojciec Święty polecił, by Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończył 20 listopada 2016 roku w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

W tym czasie połączymy intencje Ojca Świętego z ogólnopolskim aktem przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską władzę. Uczynimy to w podkrakowskich Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Zakończenie

Czeka nas zatem rok liturgiczny pełen duchowych wyzwań. Niech będzie on dla każdej i każdego z nas rokiem prawdziwie błogosławionym. Niech będzie czasem wdzięczności wobec Boga za wspaniałą, ponad tysiącletnią tradycję chrześcijańską naszego narodu; czasem odnowienia przymierza z miłosiernym Bogiem i poddania się powszechnemu panowaniu Chrystusa Króla Wszechświata. Niech stanie się okazją do pogłębienia synowskich więzi z Bogarodzicą, Matką Kościoła i naszą Matką. Niech będzie czasem radosnej nadziei dla młodych, którzy podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie spotkają się z Ojcem Świętym Franciszkiem.

Na błogosławiony czas odnowy naszej tożsamości chrzcielnej w Roku Jubileuszowym wszystkim ochrzczonym i przygotowującym się do chrztu z serca błogosławimy.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 370. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 6 października 2015 r.

List należy odczytać w niedzielę 22 listopada 2015 r., w Uroczystość Chrystusa Króla.

Za zgodność:
+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świętej osób niepełnosprawnych (9.04.2016-16.04.2016)

„Świętość to dążenie do wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego”
Jan Paweł II

Jubileuszowa pielgrzymka do ziemi świętej
Osób niepełnosprawnych
9.04.2016-16.04.2016

Organizator: Stowarzyszenie „Braterstwo namARKA”
Przewodnik: bp Grzegorz Ryś
Podczas II wojny światowej we Francji z inicjatywy o. François i kilku niepełnosprawnych powstało Chrześcijańskie Braterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych. Poprzez wzajemną pomoc, wspólnie spędzany czas, Braterstwo uaktywnia osoby niepełnosprawne, czyni ich ludźmi odpowiedzialnymi za siebie i swoje życie, budzi wśród nich ducha apostolskiego. W krótkim czasie Braterstwo zaczęło rozwijać się w różnych krajach. W latach 70-tych i 80-tych XX wieku dotarło do Polski. W Krakowie działa w kilku parafiach i od początku jego istnienia członkowie wspólnoty namARKA wspierają jego działania. Wzajemnie motywujemy się do realizacji wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego.
By zaradzić wspólnym potrzebom, powołaliśmy do istnienia Stowarzyszenie „Braterstwo namARKA”, którego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim ludziom w potrzebie.
W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Stowarzyszenie podjęło się organizacji pielgrzymki osób niepełnosprawnych do Ziemi Świętej. To ważne i trudne dla nas przedsięwzięcie, ale z Twoją pomocą chcemy dać osobom niepełnosprawnym „nie tylko możliwość życia, ale ponadto chęć i radość życia, pełny rozkwit osobowości.” (o. François)
Prosimy o pomoc w sfinansowaniu pielgrzymki osób niepełnosprawnych .
nr konta: 68 1240 5080 1111 0010 6463 9140
BRATERSTWO NAMARKA
os. Tysiąclecia 86
31-610 Kraków
wpłaty można dokonać tytułem: Pielgrzymka do Ziemi Świętej-na cele statutowe
www.pielgrzymkaniepelnosprawnych.pl

Ogłoszenia – 34. niedziela zwykła (22.11.2015) – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

 • Dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela Roku Liturgicznego.
  • Na Mszy św. o godz. 12:30 odmówimy akt poświęcenia Chrystusowi Królowi Wszechświata naszej parafii, naszych rodzin i nas samych.
 • W parafii na Osiedlu dziś koncert muzyki organowej o godz. 15:30. Wystąpi Piotr Rojek z Wrocławia.
 • Zapraszamy na modlitwę w intencji zmarłych połączoną z wypominkami jednorazowymi codziennie do końca listopada o godz. 17:30.
 • W liturgii Kościoła:
  • we wtorek – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i towarzyszy
  • w środę – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
 • Caritas „Betania” informuje, że w najbliższy wtorek od godz. 15:00 wydawać będziemy warzywa i owoce z programu „Embargo”. Prosimy wszystkich objętych pomocą „Betanii” o odebranie żywności w tym dniu.
 • Grupę osób niepełnosprawnych ich rodziców i przyjaciół zapraszamy na spotkanie ze św. biskupem Mikołajem w zmienionym terminie: w najbliższą sobotę 28 listopada. Msza św. o godz. 10:30.
 • Rodziców wraz z dziećmi z klas III Szkoły Podstawowej zapraszamy w przyszłą niedzielę (29.11) na Mszę św. o godz. 11:00 oraz spotkanie, które będzie okazją do wyrażenia pragnienia Rodziców, by ich dziecko przygotowało się i przeżyło pierwszą Spowiedź i Komunię św. w naszej Parafii.
 • W najbliższą niedzielę rozpocznie się Adwent.
  • Zapraszamy wszystkich na Roraty które będą odprawiane
  • dla starszych w tygodniu rano o godz. 6:15
  • dla dzieci, młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty o godz. 8:00.
  • W niedziele rorat się nie odprawia.
  • Dzieci zachęcamy do przynoszenia na Roraty lampionów, symboli adwentowego czuwania i oczekiwania na przyjście Zbawiciela.
  • Godzinki w Adwencie o godz. 5:45, w niedziele bez zmian o godz. 6:00.
 • Braterstwo namARKA – stowarzyszenie działające na rzecz Rodzin i Osób Niepełnosprawnych podjęło się organizacji w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia Pielgrzymki osób niepełnosprawnych do Ziemi św. Dziełu temu patronuje i przewodniczyć Pielgrzymom będzie Bp Grzegorz Ryś. W niedzielę 29.11.2015 osoby z Braterstwa namARKA będą w naszej parafii zbierać datki do puszek na ten cel. Więcej informacji w gablocie i na stronie stronie internetowej parafii.
 • Z intencji Mszalnych:
  • Msza św. jubileuszowa w 40 rocznicę istnienia Przedszkola Samorządowego Nr 6 – w środę o godz. 10:30
 • Wszystkim, którym patronuje św. Cecylia, szczególnie twórcom muzyki i śpiewu kościelnego: panom organistom, chórowi i scholom życzymy radości wiary w muzyce, pieśni i w życiu na co dzień.
 • Wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.

Sanktuarium Myślenice

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Królowej Jadwigi 5
32-400 Myślenice

telefon parafii: 12 272 12 37
e-mail parafii: sanktuarium@myslenice.pl

Informacje dotyczące sakramentów

Msze święte

W dni powszednie
6:30 (w Adwencie 6:15) | 7:00 (poza I. piątkiem m-ca) | 7:30 | 8:00 | 18:00

W niedziele i święta
6:30 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00

w kościółku na Stradomiu: 7:30 | 10:00 | 14:15
kaplica szpitalna: 6:00 | 7:15 | 16:00

Kliknij po szczegółową informację